Pulse Pro

฿19,900เครื่อง
PULSE PRO เครื่องวัดค่าสภาพแวดล้อมในห้องปลูก Temperature : อุณหภูมิในห้องปลูก Humidity : บอกความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น VPD : บอกสถานะภาวะขาดดุลแรงดันไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต Light : ตรวจจับสถานะของไฟ เปิด/ปิด Co2 : ระดับ PPM ในอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของพืช PAR / DLI : ปรับความเข้มของแสงที่พืชของคุณได้รับให้เหมาะสมที่สุด Dew Point : รักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเชื้อราและการควบแน่น Spectrum : บอกสเปคตรัมของแสง PPFD : ความเข้มของแสงในพื้นที่นั้นๆ

Pulse One

฿8,000เครื่อง
Pulse One เครื่องวัดค่าสภาพแวดล้อมในห้องปลูก Humidity : บอกความชื้นที่เหมาะสมเพื่อให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น VPD : บอกสถานะภาวะขาดดุลแรงดันไอน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต Light : ตรวจจับสถานะของไฟ เปิด/ปิด Dew Point : รักษาสภาพแวดล้อมของคุณให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเชื้อราและการควบแน